فرم ارسال مقاله

شما باید برای ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل کنید:

  1. پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
  2. دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
  3. پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
  4. بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط
  5. تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

لطفا مشخصات مقاله خود را در زیر وارد کنید:


نگارندگان مقاله:

    
    
چنانچه مقاله نتيجه يك طرح پژوهشي است، مشخصات آن را در كادر زير بنويسيد.

تعهدنامه:

اینجانب تعهد می‌نمایم مقاله ارسالي را همزمان براي هيچ نشريه ديگري ارسال ننموده و حق چاپ آن را به اين نشريه واگذار مي‌نمايد و بر بديع بودن مقاله و صحت ارجاعات آن گواهي مي‌نماید و درصورت انصراف و یا تأخیر در انجام و ارایه اصلاحات پس از انجام مراحل داوری مقاله، ضمن پرداخت هزینه‌های مربوطه، دفتر نشریه در عدم پذیرش سایر مقالاتی که نام اینجانب در آن درج گردیده است مختار می‌باشد.

CAPTCHA
Go to top