برای اهداف کلی پایه گذاری این نشریه تخصصی می توان از از موارد مختلفی نام برد که برخی از آنها به شرح زیر است:

ارتقاء سطح آگاهی و دانش اکولوژیکی متخصصان حوزه طراحی و معماری منظر و دیگر حوزه های وابسته

فراهم سازی زمینه ای مناسب جهت به اشتراک گذاری دستاوردهای پژوهشی وابسته به مفاهیم موجود در حوزه های اکولوژی، منظر و طراحی مهندسی از سوی متخصصان مربوطه

ترسیم افق های نوین در حوزه طراحی محیط و منظر

توسعه هر چه بیشتر تاثیر ملاحظات اکولوژیکی در طراحی به منظور ایجاد پایداری در محیط و منظر

همچنین حوزه های تخصصی نشریه به شرح زیر می باشد

اکولوژی منظر

اکولوژی منظر شهری

اکولوژی شهری

مرمت منظر

تاب آوری شهری

طراحی اکولوژیکی منظر

طراحی محیط

پیمایش زمین

طراحی منظر پایدار


Aims and Scope

 Landscape Ecology
 Urban Landscape Ecology
 Urban Ecology
 Landscape Restoration
 Urban Resilience
 Ecological Landscape Design
 Environmental Design
 Landscape Restoration
 Landscape-Scale Planning
 Land Surveying
 Geological, Geotechnical, Earthquake, and Hydrological Engineering used in Landscape
Design
 Sustainable Landscape Design

Go to top