عنوان مقالات منتشر شده شماره اول/ پاییز و زمستان 94

تبیین انگاره­های مؤثر بر فرآیند مرمت منظر گستره­های طبیعی                                          

فریال احمدی- محمدرضا بمانیان- مجتبی انصاری

 نقش حس تعلق به مکان در شکل گیری مداخلات در حفاظت از آثار تاریخی در محوطه­ ها و مناظر تاریخی- فرهنگی

مریم شیروانی- حسین احمدی- رسول وطن دوست

  ارزیابی استعداد­های بالقوه گردشگری روستایی ایران                                                                               

زهرا تقدسی نیا- سید حمید متین ­خواه

  تقویت هویت شهر از طریق احیای نقشه رنگ آن، مطالعه موردی: شهر لاهیجان

مهرناز مولوی

 همپوشانی محتوای دروس اصلی رشته­ ی معماری منظر با فرآیند طراحی در حرفه طراحی منظر

احمدرضا کشتکار قلاتی- مهکامه محمدزاده احمد چالی

تغییر ویژگی­های فیزیکی شیمیایی خاک در پاسخ به سیستم های مختلف کشاورزی در مناظر کشاورزی                                                  

مهدیه حاج غنی- امیر قلاوند- سیدعلی محمد مدرس ثانوی- هرمز نقوی

 


 

Published Papers  -First Issue

 An Explanation of Effective Aspects on Landscape Restoration Process

F.Ahmadi- M.R.Bemanian- M.Ansari

The Role of the Sense of Belonging to a Place in the Formation of Intervention in Conservation of Historical Objects in Historical-Cultural Sites and Landscapes

M.Shirvani- H.Ahmadi- V.Vatandoost

Evaluating potential faculties of rural recreation in Iran

Z.Tghadosinia- S.H.Matinkhah

City Identity Enrichment through its Color Map Revitalisation: The Case of Lahijan City

M.Molavi

The Major Courses Overlaps with the Design Process in Landscape Architecture

A.R.Keshtkar Ghallati- M.Mohammadzadeh Ahmadchali

The Physico-Chemical Characteristics of the Soil Variations in Response to Different Agricultural Systems in Agricultural Landscapes

M.Hajghani- A. Ghalavand- S.A.M. Modarres Sanavy- H. Naghavi


عنوان مقالات منتشر شده شماره دوم/ بهار و تابستان 1395

تحلیل و ارزیابی احیای اکولوژی شهر با تأکید بر متابولیسم شهری

سید عبدالهادی دانشپور- علی لطفی

کاربست روش مشاهده رفتاری در ارزیابی منظر فضاهای همگانی

پیمان نجفی- زهرا خاکسار- مهسا شعله- علیرضا صادقی

باز زنده سازی زمین‌های قهوه‌ای با رویکرد هویت گرا و استفاده از ترجیحات گروه‌های مختلف سنی (نمونه موردی باغ فرزانه شیراز)

غلامرضا نگهداری خورسند فرد- فریال احمدی

­تاثیر نشانه ­های شهری بر حس تعلق شهروندان در منظر شهر شیراز

مینا رزم آرا- فاطمه رضایی- ملیحه تقی پور

تحلیل کاربرد تکنیک مکان‌نسجی در تحلیل منظر شهری: نمونه موردی: شهر هوبارت در استرالیا

مهسا شعله- علیرضا صادقی- الهه حقانی- عرفانه قنبری

الگوهای بازيابی منظر روستايی  مارگون در راهيابی به توسعه  گردشگری پايدار

محمدرضا بمانیان- فریال احمدی- علی اسدپور

اصول توسعه گردشگری پایدار در مناظر روستایی ایران: نمونه موردی روستای تاریخی قلات

ملیجه تقی پور- صدیقه نسیبی

تحلیل و ارزیابی پایداری اکولوژیکی در سیستم­های نوین ساختمانی: نمونه موردی: سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد 

مرضیه فقیه الاسلام- اعظم رستگاری- امیر اسدی وایقان


Published Papers -Second Issue

Analyzing City Ecological Revitalization with Emphasis on City Metabolism

A.Daneshpour- A.R.Lotfi

Behaviour Obsarvation Method in Analyzing Public Spaces

P.Najafi- Z.Khaksar- M.Shoaale- A.R.Sadeghi

Regeneration the Brownfield Based on Identity Approach and Differenet Age Group Prefrences: Case study: Farzaneh Garden of Shiraz 

GH.R.Negahdari Khorsand Fard- F.Ahmadi

Analyzing Landmark Affect on Place Attachment: Case Study: Shiraz  Landscape

M.Razmara- F.Rezaie- M.Taghipour

 Application of Placecheck Method in Cityscape Analysis: A Review on Hobart City in Australia

M.Shoaale- A.R.Sadeghi- E.Haghani- E.Ghanbari

Patterns of Margoon Rural Landscape Revitalization to Achieve Sustainable Tourism Development

M.R.Bemanian- F.Ahmadi- A.Asadpour 

Sustainable Tourism Development Principles in Iranian Rural Landscapes: Case Study: Ghalat Historical Village

M.Taghipour- S.Nasibi

Evaluating potential faculties of rural recreation in Iran

M.Faghih- A.Rastgari- A.Asadi Vayghan

 

 

Go to top